Laboratori de veu i parla

laboratori de la veu

Des de l’Antiguitat grans noms de la ciència com Pitàgores, Aristòtil, Vitruvi, Galileu, Newton i tants d’altres van fer de l’Acústica objecte d’estudi. Modernament, els llegendaris laboratoris Bell van començar a desenvolupar l’espectrografia del so als anys 40 del segle passat i actualment els programes informàtics d’anàlisi acústica s’han convertit en una eina de fàcil maneig per a l’estudi i el tractament de la veu i de la parla.

Aquests programes permeten visualitzar i quantificar allò que l’oïda entrenada percep i, a part del seu indiscutible valor en investigació, constitueixen una ajuda inestimable en el tractament logopèdic proporcionant al pacient un feedback visual de les seves vocalitzacions, amenitzant i accelerant el procés d’aprenentatge.

La correcta interpretació de les dades es basa en els principis de la Fonètica i la Física Acústica. Al laboratori de FonoLogos gravem mostres de la veu o de la parla dels pacients per a:

 • Anàlisi que aporti dades sobre els diversos components de l’ona de so
 • Comparació de mostres al llarg del tractament per veure’n l’evolució
 • Eina de rehabilitació doncs permet observar en temps real els canvis que es produeixen tot realitzant els exercicis vocals en aplicar les tècniques indicades

L’electroglotografia (EGG) permet conèixer l’àrea de contacte de les cordes vocals en les diverses fases del cicle vibratori. Molt interessant en l’aprenentatge de la veu cantada i dels mecanismes de ressonància.

Anàlisi Acústica de la Veu

Dóna valors numèrics de la freqüència i amplitud de l’ona de so – la veu – i dels seus components – els harmònics de la veu – al llarg del temps. És una representació gràfica d’allò que l’oïda humana percep. Mostra les freqüències formants del tracte vocal i permet estudiar la formant del cantant, el vibrato i altres fenòmens de la veu.

Anàlisi acústic veu trastorns veu

Imatge: oscil•lograma i sonograma. Nasalització de la vocal ‘a’

És una eina molt interessant per a tractament doncs facilita la comprensió dels processos de la fonació i del cant. El pacient hi participa molt activament- Molt valuós en la clínica diària aplicat a la resolució de problemes en tècnica vocal, com ara:

 • Atac vocal
 • Coordinació fono-respiratòria
 • Suport de la veu
 • Regularitat d’emissió i de timbre
 • Domini dels ressonadors

Anàlisi acústic trastorns veu

Imatge: oscil•lograma i sonograma. Sintonització de formants. Vocal ‘a’ salts d’octava

Més informació en aquesta ponència “Acústica de la Veu Cantada”

Anàlisi Acústica de la Parla

Estudia els trets acústics distintius dels diversos sons de la parla. En ser la representació gràfica d’allò que l’oïda humana percep, permet observar visualment on rau la particularitat d’aquests trets diferencials. És l’eina bàsica de lingüistes i fonetistes per a la investigació, per a síntesi de veu i lingüística forense entre altres.

En l’àmbit de la Foniatria i la Logopèdia és un instrument de rehabilitació molt valuós. També aquí el pacient intervé molt activament en la seva reeducació. S’aplica a:

 • Correcció de dislàlies, disglòssies i disàrtries
 • Perfeccionament de la parla en casos de sordesa
 • Fonètica per locutors i actors de teatre i doblatge
 • Fonètica en l’estudi de llengües estrangeres
 • Fonètica per a conferenciants

rehabilitació de la parla

Imatge: reeducació de la parla. Diverses sibilants sordes i sonores. Transicions amb la vocal ‘a’