Cursos de Salut Vocal per Teleoperadors

FonoLogos compta amb més de 20 anys d’experiència en cursos de Formació i Salut Vocal per a diferents col·lectius de mestres, professors, conferenciants i teleoperadors, impartits a companyies asseguradores, mútues laborals i importants multinacionals de serveis (subministraments, assistència tècnica, reserves de viatges i allotjaments)

Per a totes les persones que treballen en un call center la veu és la seva principal eina de treball. Els teleoperadors estan exposats a patir disfonies degut al nombre d’hores d’ús de la veu; per això les empreses, als seus programes de seguretat i higiene en el treball,  ofereixen cursos de prevenció de trastorns  vocals.

Modalitats

  • Presencial: A la seu de l’empresa, en petits grups i generalment en les franges horàries amb menor flux de trucades
  • Online: Quan els empleats realitzen teletreball o estan en diferents seus. Els grups poden ser més nombrosos i els horaris més flexibles.

Idiomes

  • En tres llengües: anglès, català, castellà

Darrerament hi ha una demanda creixent en anglès, per teleoperadors, ja que és la llengua comuna en un call center on s’atenen trucades de tot el món i compten amb treballadors de les més diverses nacionalitats.

Objectius

Els cursos es fan sempre a mida de les necessitats de cada empresa tant en durada com en continguts però hi ha uns objectius generals comuns en tots els casos:

  • Prevenir l’aparició de patologies vocals a causa de l’ús continuat de la veu
  • Alertar sobre comportaments vocals de risc
  • Facilitar mesures d’higiene vocal per evitar les conductes negatives i afavorir les positives a fi d’obtenir el major rendiment de la veu com a eina de treball
  • Practicar recursos vocals i expressius per incidir en els factors clau de la Comunicació que resultin en la màxima facilitat d’emissió amb el mínim esforç
  • Recomanar i practicar els exercicis vocals més indicats per tal de preservar la salut vocal